CONTACTNO.42 Primary Road, 315472 Hubei Village, Simen Town, Yuyao City, Ningbo, China.

+86-134-2931-9400 ( Mr. Ying )

info@inxonelectronics.com

Top